नवऱ्याला झोपेच्या गोळ्या घालून बायको करत असे हे काम

सपना आणि मनजीत यांच्यातील अ-नै-तिक सं-बं-ध सपनाचा नवरा रविला समजले तेंव्हापासून नवरा बायकोत भांडण सुरू झाले होते पण तिला मनजीतशिवाय करमत नव्हते. दिवसाच नाहीतर रात्रीपण मनजीतच जवळ असावा असे तिला वाटत होते त्यामुळे त्यांनी एक युक्ती केली. ती नवर्‍याला पाण्यातून गुंगीचे औषध देत असे त्यामुळे तो जेवणानंतर लगेचच गाढ झोपी जायचा. मग ती शेजारच्या मनजीतला बे-ड-वर बोलवायची. पहाटेपर्यत मौजमजा करून मनजीत परत जायचा.

त्यांचा हा डाव बिनधास्त सुरू असला तरी कधीतरी रविला जाग आली तर काय? याचा विचारच त्यांनी केला नव्हता पण एक दिवस रविला मध्यरात्री जाग आली आतल्या खोलीतून येणार्‍या आवाजाच्या दिशेने तो गेला आणि त्याचा संशय किती खरा होता याचे दर्शन त्याला घडले. त्याच्यासमोर त्याची बायको आणि तिचा प्रियकर का-म-क्रि-डा करत होते. यमुनानगर येथील वस्तीत रवि हा त्याची पत्नी सपना आणि दोन मुलांसह रहात होता. रवि आणि सपनाचे सहा वर्षापूर्वी लग्न झाले होते.

दोघेही तरूण होते. तो आता तिशीत होता तर तिने नुकतीच पंचविशी पार केली होती. रवि चंदिगढमधील जगदंबा कापड दुकानात सेल्समन म्हणून काम करून उदरनिर्वाह चालवत असे त्यासाठी त्याला सकाळी लवकर उठावे लागत असे. अंघोळपाणी नाश्ता झाला की तो जेवणाचा डबा घेवूनच दुकानावर जाई. घरी यायला मात्र त्याला उशीर होत असे. कधी कधी कापड विक्रीसाठी बाहेरगावी जावे लागत असे. अशावेळी त्याला त्या गावात मुक्कामही करावा लागे. त्याच्या या कामामुळे सपना आणि दोन लहान मुले असे तिघेच घरात असत.

सपनाला घरातील कामाशिवाय इतर काही काम नव्हते. रवि कामावर जाईपर्यत तिचा स्वयंपाक उरकलेला असे. तो बाहेर पडला की धुणी भांडी आवरली की ती दिवसभर मोकळीच असे. रिकामे मन सैतानाचे घर म्हणतात. मनात काही विचार नसेल, काही करण्याची इच्छा नसेल तर मनात वा-स-ने-चा सैतान नाचू लागतो. सपनाबाबत तेच झाले. रिकाम टेकड्या सपनाच्या मनात वा-स-ने-चा किडा वळवळू लागला. नवरा दिवस रात्र राबतो त्याला काहीतरी हातभार लावावा आणि संसार चांगला करावा असा विचार तिच्या मनात आला नाही.

तर परक्या पुरूषांना खु-ष करण्याचा बद-फैली-पणा तिच्या मनात येऊ लागला. रात्री नवर्‍याबरोबर मौ-ज-मजा करूनही दिवसा तिला कोणीतरी हवा वाटू लागला. घरातले आवरले की नट्टा पट्टा करून ती शेजारी पाजारी गप्पा मारत बसू लागली. तिची नजर भिरभिरत होती. दिवसभर ती एकटीच असल्याची संधी साधून काही आं-ब-टशौ-कीन तिच्याभोवती पिं-गा घालू लागले. त्यामध्ये मनजीत हा तिचा शेजारी जरा जास्तच तिच्या मागे मागे करू लागला. तिच्याच वयाचा मनजीत अविवाहित होता. तो रिक्षाचालक असल्याने तो कधीही गल्लीत यायचा.

त्याने सपनाशी ओळख वाढवली. तिलाही काही काम-धंदा नव्हता एखादा रिकाम टेकडा पुरूष मिळाला तर हवाच होता. सपना आणि मनजीत यांच्यात जवळीक वाढत गेली. प्रत्येक जण आपआपल्या कामात असल्याने दुसर्‍याच्या घरात काय चालले हे पहाण्याची कोणाला सवड नसते त्यामुळे मनजीत हा सपनाच्या घरात असला तरी ते कोणाला समजत नव्हते. तो तिच्या घरी जात असे, तिच्याशी गप्पा मारत बसत असे. हळूहळू त्यांच्यातील गप्पाचे विषय बदलत गेले आता ती त्याच्याकडे नवर्‍याच्या तक्रारी करू लागली.

तो तिला समजूत घालण्याच्या बहाण्याने जवळ घेऊ लागला. तुझा नवरा कामातच असतो त्याला तुझी पर्वा नाही असे तो तिच्या मनात भरवू लागला होता. ती म्हणायची माझ्या नवर्‍याचे कामच तसे आहे. त्यामुळे त्याचेही काही चालत नाही. काम नाही केले तर पोट कसे भरेल? नुसत पोट भरून कसे भागणार इतर गरजा पण आहेतच की त्याच्या या बोलण्याचा रोख तिला समजला. तिने मान हलवली. तो पुढे म्हणाला आता मीही काम करतोच की पण स्वत:साठी वेळ काढतोच ना. तू मला आवडतेस म्हणून तुला भेटण्यासाठी रोज येतो.

त्याच्या बोलण्याने ती चमकली. त्याच्याकडे रोखून पाहू लागली. तो संकोचला. सपना तू मला खूप आवडतेस गं असे म्हणत त्याने तिच्या नजरेला नजर भिडवली. मला पण तू आवडतोस पण तू फक्त गप्पाच मारतोस त्याने काय होणार? खट्याळपणे ती म्हणाली. तसा तो पुढे सरकला. तू तयार असशील तर सगळे करीन असे म्हणत त्याने तिला मि-ठी-त आवळले. मनजीत हळू….असे म्हणत तिनेही त्याला मि-ठी-त घेतले. ते एकमेकावर चुं-ब-नां-चा वर्षाव करू लागले.

तो तिच्या मुलायम भरलेल्या दे-हा-ला आ-व-ळू दा-बू लागला तर त्याच्या पिळदार देहाचा अंदाज ती घेत होती. रोजच पतीला मिठीत घेणार्‍या सपनाला परपुरूषाच्या स्प-र्शा-ने उ-त्ते-ज-ना आली, तर श-री-रसु-खासा-ठी हपापलेल्या 28 वर्षाच्या मनजीतचा तर संयमच सुटला होता. तो हावरटासारखा ति-च्या-वर तु-टून पडला होता. ति-चे क-प-डे काढून तिला पूर्ण न-ग्न केले होते. तिच्या प्रत्येक अंगाचे ते चुं-ब-न घेत होता. त्याच्या या अधाशीपणाने ती वि-व्ह-ल झाली होती.

ती हसत होती वि-व्ह-ळ त होती त्याला बाजूला सारत होती आणि जवळही दा-बू-न धरत होती. तिची वा-स-ना-ही उ-फा-ळ-ली होती. दोन तरूण दे-ह एकमेकावर तुटून पडले होते. पहाता-पहाता तो तिच्यात शि-र-ला. सं-भो-गा-ला सुरूवात झाली. गडी नवीन असला तरी तिच्यासाठी हा रोजचाच खेळ होता. त्याला नवे सु-ख मिळाले होते. दोघेही एकमेकाला र;ग-डत शां-त झाले. रिकाम्या वेळेत खेळण्यासाठी तिला एक खेळ सापडला जो-डी-दारही मिळाला होता.

त्यामुळे ती घरातले काम लवकर आवरून त्याची वाट पाहू लागली. त्याला तर तिच्याशी सं-भो-गा-शि-वा-य काहीच सुचत नव्हते. तोही दुपारची वेळ आली की तिच्या घरी पोहचायचा आणि तिच्याशी म-स्ती करायचा. त्याचे हे चाळे बिनधास्त चालले होते. घरातच सुरू असलेले हे चाळे बाहेर कोणाला समजणार नाहीत असे त्यांना वाटत होते पण त्यांचे हे रोजचेच भेटणे आणि तासन्तास घरातच थांबणे यामुळे परिसरात कुजबुज सुरू झाली.

सपना आणि मनजीत यांच्यात काहीतरी संबंध आहेत ही वार्ता रविच्या कानावर गेली. तसा तो भडकला. त्याने याबाबत सपनाला विचारले. तेंव्हा तिने कानावर हात ठेवले ‘तुम्ही असतांना मी दुसर्‍याकडे कशाला बघेन असे सांगत रविला मिठीत घेतले. त्याचे चुं-ब-न घेऊन त्याला खूष केले. तो तिच्या मिठीत विरघळून गेला पण ते काही क्षणच होते. पुन्हा त्याच्या मनातील संशय जागा झाला. त्यामुळे त्या दोघा नवरा बायकोमध्ये या कारणावरून भांडण होवू लागले पण सपनाचाच आवाज जास्त चढत असे.

ती त्याच्याशी वाद घालत असे. त्याचा संशय वाढत होता, तसे तिच्या वागण्यातला बद-फैलीप-णाही वाढत होता. आता तर रवि कामासाठी बाहेर पडला की ती मनजीतला घरी बोलावू लागली. दिवसभर त्याच्याबरोबर राहू लागली. तिचे हे वागणे शेजारी पाजारी तिच्या नातेवाईकांना सासरी सगळ्यांना कळले. ती पार मु-र्दा-ड झाली. तिला मनजीतशिवाय काहीच सुचत नव्हते. एक दिवस तर तिने रविला सांगितले की मला तुझी गरज नाही मी मनजीतबरोबर रहाणार आहे.

तिच्या या बोलण्याने रविला काय बोलावे हेच सुचेना. संसार दोन मुले याचा विचार करून त्याने तिला सबुरीने वागण्याचा सल्ला दिला पण ती ऐकायला तयार नव्हती. रवि नेहमीप्रमाणे कामावर गेला. त्याच्याशी भांडण झाल्याने सपनाने मनजीतला बोलावून घेतले. मला तुझ्याबरोबर रहायचे आहे मला रविबरोबर रहायचे नाही त्याला कायमचा संपव असे तिने मनजीतला सांगितले. तिच्या श-री-रा-साठी लाचार झालेला मनजीत रविला ठार मारायला तयार झाला. लवकरात लवकर त्याचा काटा काढायचा असे त्यांनी ठरवले.

तसेच रात्री त्याच्याबरोबर न झो-प-ता त्याला गुंगीच्या गोळ्या घालून झोपवायचे आणि आपण दोघेच रा-त्री-पण एकत्र झोपायचे असे त्यांनी ठरवले. त्याप्रमाणे ती रविला पाण्यातून गुंगीचे औषध देत असे आणि मनजीतला बोलावून घेत असे. त्यानंतर रात्रभर मनजीत आणि ती सं-भो-ग करत पहाटे मनजीत निघून जात असे. सपनाबरोबर रोजच्या भांडणाने रवि वैतागला होता. तो कामावरून येतांना दारू पिऊनच येत असे. त्यादिवशीही तो दारू पिऊन आला.

त्याला सपनाने जेवायला वाढले. तो जेवण केल्यानंतर काही वेळातच गाढ झोपला. गुंगीच्या औषधाने चांगलाच अंमल केला होता. नेहमीप्रमाणे तिने मनजीतला बोलावून घेतले. दोघे आतल्या खोलीत गेले. क-प-डे उ-त-र-वू-न दोघे मनसोक्त का-म-क्रिडा करू लागले. साधारण रात्रीचे दीड वाजले असतील. रविला जाग आली. तो बाहेरच्या खोलीत होता तर आतल्या खोलीतून हसण्या खिदळण्याचा आवाज येत होता. तो सावध झाला.

आपल्याला बाहेरच्या खोलीत झोपवून आत सपना आणि मनजीत अ-य्या-शी करत असल्याचे त्याच्या लक्षात आले. तो उठला आणि आतल्या खोलीत गेला. आतले दृश्य पाहून तो थबकला. त्याने आतापर्यंत ऐकले होते ते आता तो प्रत्यक्ष बघत होता. त्याची बायको सपना पूर्ण न-ग्ना-व-स्थे-त उ-ता-णी पडली होती आणि मनजीतही पूर्ण ना-ग-वा होऊन तिच्यावर पा-ल-था पडला होता. दोघेही सं-भो-गा-त रमून गेले होते. हे पाहून चिडलेला रवि दोघांना शिव्या देऊ लागला.

तसा मनजीत म्हणाला तू बाहेर गप्प झोप जा नाहीतर तुला सोडणार नाही मनजीत तिच्यापासून बाजूला होण्याच्या प्रयत्नात होता पण तिने त्याला स्वत:वरच दाबून धरले. तू त्याच्याकडे लक्ष देऊ नकोस आधी आपले होऊ दे मग त्याचे बघू असे ती त्याला म्हणाली. तिच्या हूकूमाप्रमाणे मनजीत पुन्हा तिच्याशी जोरजोरात सं-भो-ग करू लागला. ती जास्तच आ-ह.. आ-ह… करून नवर्‍याला चिडवू लागली. रवि हतबल झाला होता. त्यांना शिव्या देण्याशिवाय तो काही करू शकत नव्हता.

एक-दोन मिनिटात त्यांचा खेळ संपला आणि त्या दोघांनी रविवर ह-ल्ला केला. त्याला खाली पाडले. तिने त्याला दाबून धरले तर मनजीतने बाजूलाच असलेली पाच किलो सिलेंडरची टाकी उचलली आणि रविच्या डो-क्या-त घातली. दोन-तीन वेळा डोक्यात टाकीचे वार केल्याने त्याने डोके फु-टू-न र-क्त-स्त्राव होऊ लागला. या दोघांपुढे त्याचे काहीच चालले नाही. रवि र-क्ता-च्या थारोळ्यात निपचित होऊन पडला. तसा मनजीत घरातून बाहेर पडला.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सपनाने नणंद आणि सासरच्या लोकांना बोलावून घेतले. त्यांना सांगितले की रवि रात्री दारू पिऊन आला होता. त्यावेळी आमच्या दोघात कडाक्याचे भांडण झाले होते. तो बेडवर रागात तसाच झोपला होता. रात्री मला कधी झोप लागली हे मला कळलेच नाही. तो दारूच्या नशेत पडल्याने बेडवरती त्याचे डोके आपटून त्यातच त्याचा मृत्यू झाला. पी.एम रिपोर्टमध्ये मयताच्या डोक्यात वर्मी घाव बसल्याने मृत्यू असा अहवाल पोलिसांना मिळाला.

पोलीस या घटनेचा तपास करत असतांना त्यांनी चौकशीसाठी सपनाला ताब्यात घेतले, परंतु तिच्याकडून पोलिसांना योग्य ती उत्तरे मिळत नव्हती. पोलिसांनी तिचे कॉल रेकॉर्डींग तपासले असता तिचे मनजीतबरोबर बोलणे झाल्याचे स्पष्ट झाले.

आम्ही तुमच्यासमोर न्यूज हेल्थ आणि स्टोरी अशा खूप साऱ्या आर्टिकल मार्फत भेटत असतो तुम्हाला काय अजून वाचायला आवडेल हे आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण

तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते तसेच आमचे फेसबुक पेज हि नक्की लाईक करा जेणेकरून तुम्हाला आमच्या सर्व अपडेट मिळतील आणि त्याच बरोबर आमचे फेसबुक पेज शेअर हि नक्की करा धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *